ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “ΠΡΟΣΦΕΡΩ”


Στα πλαίσια της Στρατηγικής Συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη Cyta έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»www.prosfero.com.cy.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας των ΜΚΟ με τους πολίτες, οι οποίοι είτε επιθυμούν να  προσφέρουν με διάφορους τρόπους, είτε χρήζουν στήριξης. Έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ΜΚΟ, όσο και τους πολίτες, επιχειρήσεις κ.ά. Έχειδημιουργηθείδηλαδήγιαναδώσειτηδυνατότηταστουςπολίτεςή φορείς νασυνεισφέρουναγαθά, οικονομική στήριξη ή/ και εθελοντική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση και άμεση επικοινωνία με τις ΜΚΟ, θα μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι όποιες εισφορές και γενικά θα βελτιωθεί η εξεύρεση πληροφοριών που αφορούν στον τομέα των ΜΚΟ από τους πολίτες.

Η κάθε Oργάνωση θα μπορεί να έχει το δικό της ιστότοπο κάτω από την πλατφόρμα prosfero.com.cy, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το έργο της, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις,  το  φωτογραφικό υλικό, καθώς και τα τελευταία νέα σχετικά με την δράση της. Επιπλέον, η κάθε Οργάνωση θα μπορεί να κοινοποιήσει ανάλογα με την θεματική της, τις όποιες ανάγκες της  για την επίτευξη του στόχου της.

Η υποχρέωση  των ΜΚΟ με την ένταξή τους στην πλατφόρμα, αφορά στη συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και τη λειτουργία της πλατφόρμας, στη διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων και στην άμεση ανταπόκριση στην οποιαδήποτε επικοινωνία από τους πολίτες.

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν σε όσες Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) επιθυμούν να ενταχθούν.Ήδη στην Πλατφόρμα συμμετέχει σημαντικός αριθμός ΜΚΟ, οι οποίες έτυχαν της  απαραίτητης εκπαίδευσης τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Previous Informe de la Plataforma de Voluntariado en España 2015
Next 3rd Transnational meeting.